Page 7 - Gümüşhane Vizyon
P. 7

Haber
       Türkiye’nin gelişme ve kalkın-
      ma mücadelesini Batı ülkelerinden
      farklı bir kulvarda yürüttüğünü vur-
      gulayan  Erdoğan, “Batı ülkelerinin
      bugünkü zenginliklerinin gerisinde
      asırlarca en acımasız şekilde devam
      ettirdikleri sömürü düzeni vardır. Biz
      ise işçinin hakkını alın teri kuruma-
      dan vermeyi emreden bir inancın ve
      kültürün mensupları olarak mücade-
      lemizi yürüttük. Belki Batı ülkeleri
      kadar hızlı ve çok zengin olamadık
      ama hamdolsun tarihimizde en kü-
      çük bir leke olmadan bugünlere gel-
      dik.” diye konuştu.
       Erdoğan, Türkiye’nin geçen 17
      yılda makro ekonomiden temel hiz-
      met ve yatırım alanlarına kadar her
      alanda gerçekleştirdiği dönüşümde
      hak ettiği yere biraz daha yaklaştığına
      işaret ederek, şöyle devam etti:
       “Bugün Türkiye, dünyanın he-
      men her ülkesiyle ticaret yapan,
      güçlü bir üretim altyapısı bulunan,  hassasiyetle çalışan herkes birbirinin  tiyacımız vardır. Ülkesine güvenerek,
      turizmde iddialı, eğitim öğretimde,  rakibi değil, tam tersine tamamlayıcı- milletinin potansiyeline inanarak,
      sağlıkta, ulaştırmada, enerjide söz  sıdır, destekleyicisidir. Biz, bu doğrul- ileriye doğru bir adım atan herkesle
      sahibi bir ülke durumuna gelmiştir.  tuda mücadeleye devam ediyoruz.” birlikte yol yürümeye, destek ver-
      Bizim 2023 hedeflerimiz olarak ifade  Türkiye’nin bugünlere gelmesin- meye, imkân sağlamaya hazırız. Biz
      ettiğimiz gelişmişlik seviyesi, ülkemi- de Aydın Doğan gibi “adeta sıfırdan”  de terörle mücadele harekâtlarımız-
      zin dünyanın en büyük 10 ekonomisi  başlayıp Doğan Grubu gibi küresel  la ekonomimize yönelik saldırılara
      arasında yer almaya doğru gidişimi- çapta değerler ortaya koyan iş insan- karşı aldığımız tedbirlerle ülkemizin
      zin ifadesidir. Türkiye’nin yönetimin- larının katkısı olduğunu anlatan Er- itibarını yükselten politikalarımızla iş
      de söz sahibi olduğumuz günden beri  doğan, şunları söyledi:    insanlarımıza güçlü bir zemin oluş-
      her kişi ve kurumun kendi faaliyet  “Etrafıma baktığımda Sayın Do- turmaya çalışıyoruz. Akıl ve vicdan
      alanında en özgür şekilde hareket  ğan’ınkine benzer hikâyeye sahip çok  sahibi herkes, bizim dönemimizde
      edebilmesi için gayret gösterdik. Bu  sayıda isim görüyorum. Bu başarılar  Türkiye’nin diğer alanlarla birlikte
      anlayışla hiçbir vesayet odağına fırsat  elbette önemlidir, ama artık bize bun- ekonomide de gerçek anlamda çağ
      vermedik. Türkiye’nin hayrı ve gele- lar yetmiyor. Her alanda çok daha  atladığını kabul edecektir. Aksini id-
      ceği için ne gerekiyorsa onu yaptık.  büyük yatırımlara, çok daha büyük  dia eden kişinin gözü ya husumetten
      Hepimizin ortak sloganının ‘önce  üretimlere, çok daha büyük ihracat- ya bağnazlıktan kör olmuş demektir.
      Türkiye’ olduğuna inanıyorum. Bu  lara, çok daha büyük istihdamlara ih- Hedefimiz Türkiye’yi bölgesinin ve
                                        dünyanın en büyük devletlerinden,
                                        milletimizi de en müreffeh toplumla-
                                        rından biri haline getirmektir. Evlat-
                                        larımıza, 2053 ve 2071 vizyonlarını
                                        hayata geçirebilmeleri için bırakaca-
                                        ğımız en büyük miras, bu olacaktır.” 
                                         Cumhurbaşkanı   Recep  Tay-
                                        yip Erdoğan, Aydın Doğan’ın onur-
                                        sal liderliğinde yoluna devam eden
                                        Doğan Grubunun gelecekte de Tür-
                                        kiye’nin iş ve kültür sanat dünyasının
                                        en önemli aktörlerinden biri olaca-
                                        ğına inandığını ifade ederek, Doğan
                                        Grubunun 60’ıncı kuruluş yıl dönü-
                                        münü kutladı. 


                                                   OCAK 2020 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12