Page 6 - Gümüşhane Vizyon
P. 6

RÖPORTAJ

       Emine Yıldız                              METİN UÇAR:
      MODA OLMAYAN AMA DEMODEDE KALMAYAN
           YEMEKLER


      SUNUYORUZ


      Eşraf mutfağı benim için hobi nefes alma yeri. Kendi-
      mizi daha relaks hissediyoruz. Eşlerimizle dostlarımız-

      la bir araya geliyoruz. Osmanlı Türk kültürünü devam
      ettirmeye çalışıyoruz. Osmanlı mutfağını araştırma ge-

      liştirme derneği olarak kurumsallaştırdık. İstanbul da
      olmayan geleneksel yöntemleri burada yapıyoruz.      1-Sizi tanıyabilir miyiz?     diplomat olabilmek için okudum.
      Metin uçar, 1971 Arzular Kabaköy  Ankara da bürokrasi ve siyaseti çok
      doğumluyum. İlköğretimi Gümüş-   yakın takip ediyordum. İş adamı
      hane’de, liseyi Trabzon fatih lisesinde  olmanın en uygun olabileceğini
      okudum. Üniversite olarak Ankara  düşündüm. Ailenin işlerini devam
      Bilkent üniversitesinde uluslararası  ettirmenin, gerekli olduğunu düşü-
      ilişkileri bitirdim. Fatih üniversite- nerek, babamızın dedemizin belirli
      sinde ise yerel yönetim üzerine yük- bir noktaya getirdiği şirketi daha iyi                      Metin UÇAR - Osmanlı Eşraf Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı
      sek lisansımı tamamladım.     nasıl bir noktaya getiririz diye ele
                        aldık ve bu şekilde yön vermiş ol-
      2-Kaç kardeşsiniz, aile arasında  duk mesleğimize.         Tamamen iş olarak görüyoruz. Eş-
      nasıl bilinirsiniz?                          raf ise benim için hobi nefes alma
      4 kardeşiz. 3 kız, 1 erkek. Ailede  4- Eşraf Lokantasını ne zaman   yeri. Kendimizi daha relaks hissedi-
      sıcak, sevecen, toleranslı, olaylara  açtınız?            yoruz. Eşlerimizle dostlarımızla bir
      geniş açıdan bakabilen biri olarak  2014 yılında açtık ve devam etmek- araya geliyoruz. Osmanlı Türk kül-
      bilinirim.             teyiz.               türünü devam ettirmeye çalışıyo-
                                          ruz. Osmanlı mutfağını araştırma
      3-Bu mesleğe ne zaman karar ver-  5- Yola çıkarken amacınız neydi?  geliştirme derneği olarak kurum-
      diniz?               Geçim ve iş noktasında uçarlar yapı  sallaştırdık. İstanbul da olmayan

      Ortaokul ve lisede farklı meslek- olarak devam ettik. Beylikdüzü ve  geleneksel yöntemleri burada yapı-
      ler düşünüyordum. Üniversitede   Esenyurt civarında iş yapıyoruz.  yoruz.


                             Gümüşhane
                           IZYON    4  Eylül 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11