Page 9 - Gümüşhane Vizyon
P. 9

GÜMÜŞHANE’DE TURİZM

                                        Merkezi, Kadırga, Çatma Obası, Sa-
                                        zalanı, Zigana, Ken yaylalarına giden
                                        yolların birleştiği kavşaktadır. Erikbe-
                                        li, Sazalanı, Ken, Sinlice, Şıkkıranı ve
                                        Siz dağı yaylaları arası doğa yürüyüşü
                                        için idealdir. Ken yaylası Erikbeli Tu-
                                        rizm Merkezi’nin 9 km. kuzeyinde,
                                        Şıkkıran yaylası 19 km. kuzeyinde or-
                                        man içerisindedir.

                                        Sazalanı Yaylası
                                        Ulaşım: Tonya’ya 24 km. mesafedeki
                                        Erikbeli Turizm Merkezi’nin 5 km. ba-
                                        tısında yer alan Sazalanı yaylasına ham
                                        toprak yolla ulaşılmakta olup, yayla
                                        mevsiminde ticari araçlarla yolcu taşı-
                                        macılığı yapılmaktadır.
                                        Özellikler:  1. 700 m. yükseklikteki
                                        yaylada alt yapı hizmetleri tamamlan-
     kaplıdır.             Yaylaya 6 km. mesafede bulunan Al- mış durumdadır. Yaylada lokanta, kır
                       tıntaşlar mahallesinde bakkal, kasap,
     Tabiatın insan eliyle bozulmadığı,                 kahvesi, bakkal bulunabilir.
     bahçeler içindeki Seydibaba köyünde,  kır kahvesi ve lokanta bulunmaktadır. Kadırga Yaylası
     Tomara Şelalesi yakınında kamp  Konaklama-Yeme-İçme:  Bakir du-
     kurulabilir, kırsal yaşamı bütün  rumdaki yaylada konaklama için kamp  Ulaşım: Kadırga yaylası, Tonya’ya 24
     canlılığı ve sadeliği ile yakından  malzemeleri getirilmelidir. Temel ihti- km. mesafedeki Erikbeli Turizm Mer-
     tanınabilir.            yaç malzemeleri yakındaki Altıntaşlar  kezi’nin 14 km. doğusundadır. Ham
                       mahallesinden temin edilebilir.  toprak yolla ulaşılan yaylaya yaz ayla-
     Konaklama-Yeme-İçme:  Bakir du-                   rında ticari taşıtlarla yolcu taşımacılığı
     rumdaki Tomara Şelalesi civarında  Çam Piknik           yapılmaktadır.
     herhangi bir tesis bulunmamaktadır.  Ulaşım: Gümüşhane- Bayburt yolun-
     Konaklama için kamp malzemeleri ge- dan 2,5 km. ilerledikten sonra güneye  Özellikler: Yayla, 2. 300 m. yükseklik-
     tirilmelidir. Temel ihtiyaç malzemeleri  (sağa) dönülerek 15 km. toprak yol ta- te ağaç yetişme sınırının üzerindedir.
     yakındaki Seydibaba köyünden temin  kip edildiğinde Çam Piknik’e ulaşılır.  Her yıl Temmuz ayının üçüncü cuma
     edilebilir.            Gümüşhaneden minübüs bulunabilir. günü kutlanan Kadırga Şenlikleri’ne
                                        on binlerce kişi gelmektedir. Halk
     Altıntaşlar (Kalis) Yaylası    Özellikleri:  Elektrik ve su mevcut  oyunları gösterileri, yarışmalar, davul
     Ulaşım:  Yaylaya, Gümüşhane - To- olup orman içinde kamp ateşi ocakla- zurnalı eğlenceler sırasında tonlarca et,
     rul yolunun 15. kilometresinden gü- rı, çöp toplama yerleri, çeşme ve WC  ekmek, yayık ayranı tüketilen Kadırga
     neye, Şiran yoluna dönülerek, Has- bulunmaktadır. Köknar, ladin, kızıla- Şenlikleri büyük bir pazara, panayıra
                       ğaç ve yabani fındıktan oluşan yoğun
     köy, Gülaçar Köyü üzerinden 40 km.  orman dokusuna sahip Çam Piknik,  benzemektedir.
     asfalt, 12 km. toprak yolla ulaşılır.  yöre halkı tarafından mesire yeri olarak  Elektrik, su, WC. gibi altyapıya sahip
     Gümüşhane›ye toplam uzaklığı 67  kullanılmaktadır.        yaylada bakkal, kasap, fırın, lokanta,
     kilometredir. Yaylaya, Gümüşhane                  tuhafiyeci, kır kahveleri hizmet ver-
     - Şiran yolunun 40 kilometresinden  Tonya - Erikbeli Turizm Merkezi -  mektedir.
     batıya bol soğuk suya ve gür manzaraya  Erikbeli Yaylası
     sahip Altıntaşlar deresi boyunca toprak  Ulaşım:  Tonya ilçesinden güneye 24
     yolu takip ederek de ulaşılabilir. km. toprak yolla ulaşılan, Erikbeli
     Özellikler: Kısmen alt tapısı tamam- yaylasına yaz aylarında ticari taksi ve
     lanmış olan yaylanın içinden dere  dolmuşlarla yolcu taşımacılığı yapıl-
     geçmektedir. Altıntaşlar deresinde bol  maktadır
     miktarda alabalık bulunmaktadır. Es- Özellikler:  1. 800 m. yükseklikteki
     kiden yaylada altın madeni çıkarıldığı  yaylada alt yapı hizmetleri tamam-
     söylenmektedir.          lanmış durumdadır. Erikbeli Turizm

                            Gümüşhane
                          IZYON    7  Ekim 2015
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14