Page 7 - Gümüşhane Vizyon
P. 7

GÜMÜŞHANE TANITIM

                                             gümüşten kaşığının, çata-
                                             lının ve tabağının olduğu
                                             rivayet edilir. Şehrin nü-
                                             fusunun her geçen gün
                                             artmasında coğrafi konu-
                                             munun, tarihi ipek Yolu
                                             üzerinde bulunmasının
                                             ve madenlerinin önemli
                                             rolü olmuştur.

                       “Kharşit” ilk Osmanlı belgelerinde    Gümüşhane 19. yüzyılda
                       “Khas-Rudu çayı orta ve yukarıların- Trabzon’a bağlı bir sancaktı. Doğu
                       daki Torul ve Canıca (Gümüşhane’nin  Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan
                       eski adı) kesiminde Akkoyunlular’a  Gümüşhane Sancağı kuzeyde Trabzon
                       bağlı Ortodoks-Apkazlı (Abaza) “To- merkez sancağı, doğuda ve güneyde
                       rul Beyliği” 1474’de (veya 1478) Fa- Erzurum Vilayeti, batıda Sivas Vila-
                       tih’in Amasya’dan gönderdigi bir ordu  yeti ile çevriliydi. 19. yüzyıla kadar
                       kolu tarafından fethedilmiştir.
                                        rahat bir hayat sürdüren Gümüşhane
                       Kanuni Sultan Süleyman (1520-  yöresi, savaşlar nedeniyle tedirginlik
                       1566) İran seferi sırasında gümüş ma- içine düşmüş, madenlerin yeterince
                       deninin bulunduğu Eski Gümüşhane  işletilmemesi sebebiyle de göç başla-
                       yöresinin imar edilmesini emretmiş,  mıştır. Böylece şehir harap olmaya ve
                       böylece buraya ev ve Süleymaniye  nüfus azalmaya başlamıştır. 1829 ve
                       Camii yapılmıştır.         1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile 7

                       1647’de Gümüşhane’yi ziyaret eden  Temmuz 1916 tarihlerinde Rusların
                       Evliya Çelebi, buralarda gümüş ma- Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de
                       deninin çok olduğunu, çalışır ve  yaptıkları işgaller ve bunun sonucun-
                       boşaltılmış durumda 70 kadar ocak  daki göçler Gümüşhane’de hayat bı-
                       bulunduğunu bildirir. Yine bu ocak- rakmamıştır.
                       lardan 7 koldan kurşunsuz gümüş
                       cevheri çıkarıldığını ve bu şehirde  Osmanlı hakimiyetinin ilk zamanla-
     dar akın yaparken Gümüşhane’yi de  Emin Mahallesinde darphane oldu- rında Erzurum Eyaletine bağlı iken
     ekonomik yönden önem arzettiği için  ğunu yazarak üzerinde “Azze nasrahu  sonraları Trabzon’a bağlanan Gümüş-
     fethetmiştir.           daraba fi catha” (Canca’da basılmıştır)  hane sancağı 20 Nisan 1924 ve 491
                       yazılı birkaç akçenin kendisinde oldu-
     Türkmen akınları olmadan önce Ha- ğunu bildirir.           sayılı kanunun 89.maddesinde “Vi-
     zarlar ve Peçenekler ile Çepni Türk               layet” başlığı altındaki kanunla 1925
     oymakları bölgeye yerleşmişlerdir.  Gümüşhane’de doğan her çocuğun  yılında il olmuştur.
     Çepniler 24 Oğuz boyundan biri olup
     Anadolu’nun fethi ve Türkleşmesinde
     önemli rol oynamışlardır.
     Gümüşhane, Trabzon Rum İmpara-
     torluğunun fethedilmesinden sonra
     Osmanlı hakimiyetine girmiş ve bu
     hakimiyet 1461’den 1467’ye kadar
     sürmüştür. Bu tarihten sonra Gümüş-
     hane Akkoyunluların hakimiyetine
     girmiştir. Bu hakimiyet 1473 yılında
     Fatih ile Uzun Hasan arasında vuku
     bulan Otlukbeli Savaşıyla sona ermiş-
     tir. Gümüşhane ilinin kuzeyindeki

                            Gümüşhane
                          IZYON    5  Ekim 2015
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12