Page 6 - Gümüşhane Vizyon
P. 6

GÜMÜŞHANE TANITIM
        Geçmişten Günümüze


        GÜMÜŞHANE...

      Roma ve Bizans dönemlerinde yörede  tarafından Bizanslılardan geri alındı.  Çağrı Bey’in 1016 yılında Anadolu’ya
      kurulu kente Argyropolis (Yunanca  Halife Hz. Ali zamanında (656-661),  yaptığı ilk akın sırasında Gümüşha-
      argyros: “gümüş” ve polis: “kent” de- Muaviye ile olan mücadeleler ile iç is- ne’ye kadar geldiği bilinmektedir.
      mektir.) adı verilmiştir. Yöredeki sa- yanlarla uğraşılması sebebiyle bölgede  1058’de Tuğrul Bey’in ordusu İbra-
      vaşların asıl sebepleri tarihi bir ticaret  yeniden Bizans egemenliği başladı. him Yinal komutasında Trabzon’a ka-
      yolu üzerinde bulunması ve madenle-
      riyle ün yapmış olmasıdır.

      7.yüzyıl sonları ile 8. yüzyıl başlarında
      bölge Emevi-Bizans ve Abbasi-Bizans
      arasında birkaç defa el değiştirmiştir.

      Halife Hz. Ömer zamanında (634-
      644) Erzincan ve Erzurum Arapların
      eline geçince Gümüşhane’de bu ege-
      menliği tanıdı. Ancak bu egemen-
      lik fazla sürmeden bölgede yeniden
      Bizans egemenliği sağlandı. Halife
      Hz. Osman zamanında (644~656)
      Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve
      Erzincan Emir Habib Bin Mesleme

                             Gümüşhane
                           IZYON    4  Ekim 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11