Page 7 - Gümüşhane Vizyon
P. 7

ğunu bildirir.

                                             Gümüşhane’de  doğan
                                             her çocuğun gümüşten
                                             kaşığının, çatalının ve
                                             tabağının olduğu rivayet
                                             edilir. Şehrin nüfusunun
                                             her geçen gün artmasın-
                                             da coğrafi konumunun,
                                             tarihi ipek Yolu üzerinde
                                             bulunmasının ve maden-
                       bulan Otlukbeli Savaşıyla sona ermiş- lerinin önemli rolü olmuştur.
                       tir. Gümüşhane ilinin kuzeyindeki
                       “Kharşit” ilk Osmanlı belgelerinde  Gümüşhane 19. yüzyılda Trabzon’a
                       “Khas-Rudu çayı orta ve yukarıların- bağlı bir sancaktı. Doğu Karadeniz’in
                       daki Torul ve Canıca (Gümüşhane’nin  iç kesimlerinde yer alan Gümüşhane
                       eski adı) kesiminde Akkoyunlular’a  Sancağı kuzeyde Trabzon merkez san-
                       bağlı Ortodoks-Apkazlı (Abaza) “To- cağı, doğuda ve güneyde Erzurum Vi-
                       rul Beyliği” 1474’de (veya 1478) Fa- layeti, batıda Sivas Vilayeti ile çevri-
                       tih’in Amasya’dan gönderdigi bir ordu  liydi. 19. yüzyıla kadar rahat bir hayat
                       kolu tarafından fethedilmiştir.  sürdüren Gümüşhane yöresi, savaşlar
                                        nedeniyle tedirginlik içine düşmüş,
                       Kanuni Sultan Süleyman (1520-
                       1566) İran seferi sırasında gümüş ma- madenlerin yeterince işletilmemesi
                       deninin bulunduğu Eski Gümüşhane  sebebiyle de göç başlamıştır. Böylece
                       yöresinin imar edilmesini emretmiş,  şehir harap olmaya ve nüfus azalmaya
                       böylece buraya ev ve Süleymaniye  başlamıştır. 1829 ve 1877-1878 Os-
                       Camii yapılmıştır.         manlı-Rus Savaşı ile 7 Temmuz 1916
                                        tarihlerinde Rusların Doğu Anadolu
                       1647’de Gümüşhane’yi ziyaret eden  ve Doğu Karadeniz’de yaptıkları iş-
                       Evliya Çelebi, buralarda gümüş ma- galler ve bunun sonucundaki göçler
                       deninin çok olduğunu, çalışır ve  Gümüşhane’de hayat bırakmamıştır.
                       boşaltılmış durumda 70 kadar ocak
     1058’de Tuğrul Bey’in ordusu İbra- bulunduğunu bildirir. Yine bu ocak- Osmanlı hakimiyetinin ilk zamanla-
     him Yinal komutasında Trabzon’a ka- lardan 7 koldan kurşunsuz gümüş  rında Erzurum Eyaletine bağlı iken
     dar akın yaparken Gümüşhane’yi de  cevheri çıkarıldığını ve bu şehirde  sonraları Trabzon’a bağlanan Gümüş-
     ekonomik yönden önem arzettiği için  Emin Mahallesinde darphane oldu- hane sancağı 20 Nisan 1924 ve 491
     fethetmiştir.           ğunu yazarak üzerinde “Azze nasrahu  sayılı kanunun 89.maddesinde “Vi-
                       daraba fi catha” (Canca’da basılmıştır)  layet” başlığı altındaki kanunla 1925
     Türkmen akınları olmadan önce Ha- yazılı birkaç akçenin kendisinde oldu- yılında il olmuştur.
     zarlar ve Peçenekler ile Çepni Türk
     oymakları bölgeye yerleşmişlerdir.
     Çepniler 24 Oğuz boyundan biri olup
     Anadolu’nun fethi ve Türkleşmesinde
     önemli rol oynamışlardır.

     Gümüşhane, Trabzon Rum İmpara-
     torluğunun fethedilmesinden sonra
     Osmanlı hakimiyetine girmiş ve bu
     hakimiyet 1461’den 1467’ye kadar
     sürmüştür. Bu tarihten sonra Gümüş-
     hane Akkoyunluların hakimiyetine
     girmiştir. Bu hakimiyet 1473 yılında
     Fatih ile Uzun Hasan arasında vuku

                            Gümüşhane
                          IZYON    5 Aralık 2015
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12