Page 13 - Gümüşhane Vizyon
P. 13

Pazar yeri alanı, artan nüfus ve yaşam                  Vatandaşlarımızın artan konut
     koşullarına yetersiz kalmaktadır. Bu                   talebi için yeni konutlar üretece-
     nedenle yine aynı alanda düşünül-                     ğiz. Şehrimize teleferik kazandı-
     müş olan Pazar yeri projesi, şehrin                    racağım. Halkımızın daha rahat
     ihtiyacını karşılayacak büyüklükte                     yaşayabileceği sosyal projeler
     birbiri üzerine terasların yapılacağı,                   önceliğimiz olacaktır.
     yaklaşık 13.500 metrekarelik bir ya-
     şam merkezi olarak projelendirilmiş-                    Sayın Başkanım Gümüşhane dı-
     tir. Yaklaşık 3.760 metrekarelik bir                   şında bulunan iş adamlarımıza
     alana; 115 araç kapasiteli otopark,                    ve bürokratlarımıza söylemek
     belirli günlerde pazarcıların tezgah-                  istediğiniz bir şey var mı?
     larını açabileceği 2970 metrekare                     Gelsinler hep birlikte Yeni Gü-
     kapalı ve 700 metrekarelik açık pazar                    müşhane’yi beraber inşaa ede-
     alanı oluşturulacaktır. Aynı zamanda                    lim. İşsizlerimize yeni iş ve aş
     her gün açık bulunacak olan toplam                     kapıları açalım.
     846 metrekarelik bir alana 14 adet                     Sayın Başkanım Gümüşha-
     Dükkan yerleştirilecektir. Bu alan                     ne halkı sizi seviyor ve size
     ise dördüncü katta yer alacak ve 790                    inanıyor. Siz Gümüşhane’yi
     metrekarelik çok amaçlı bir salon ile                    ve halkını anlatsanız neler
     her türlü ihtiyaca karşılık verebilecek                   söylersiniz?
     bir yapı olarak tasarlanmıştır. İhalesi                   Altın kalpli insanların şehri-
     yapılan projemiz devam etmektedir.
                                            dir Gümüşhane.
     Cadde ve sokak yenileme çalışma-                       Sayın Başkanım Gümüşha-
     ları: Yıllardır sorunları çözülmedi-                    ne’nin değerlerinin korun-
     ği için kangren haline gelen cadde                      ması yönünde çalışmaları-
     ve sokaklarımızı yeniden ele alarak                     nız var mı?
     modernize yapıyoruz. Bu çalışmala-
     rımız park ve bahçeler içinde devam                  Kültürümüzün yok olmasının önüne
     etmektedir.            Klimalı Otobüs Durakları: Durak-  geçmek amacı ile Süleymaniye Ma-
                       larda toplu ulaşım araçlarını bekleyen  hallesi’ndeki konağı restore ettiriyo-
     Mezarlıklar müdürlüğü projesi: Ye- vatandaşlarımızın olumsuz hava ko- ruz. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi
     nimahalle’de bulunan Emirler Mezar- şullarından etkilenmemesi için kli- Hazretleri’ni anma gecesi düzenle-
     lığını büyüterek yeni alan içerisinde  malı duraklar kuruyoruz.   dik. Belediye folklor ekibi kurduk.
     Mezarlıklar Müdürlüğü’nü yapıyo-                   Festivallerde yöresel tatlarımızı öne
     ruz. Bina içerisinde 4 adet ofis, teras,  Sayın Başkanım sizin yenilikleri se- çıkaran yarışmalar düzenliyoruz.
     mutfak, mescit ve bay-bayan tuvalet- ven, alışılmışlığın dışına çıkmak iste- Geçmişten gelen herfene gecelerini
     leri yer alacak-         yen bir başkan olduğunuzu biliyoruz.  ise belediyemiz lokalinde devam et-
     tır. İhalesi           Gelecek dönemde yapmayı planladı- tiriyoruz.
     yapılmış              ğınız yenilikler
     olup yapımı            neler-               Sayın Başkanım Gümüşhaneli hem-
     devam  et-            dir?                şerilerinize söylemek istedikleriniz
     mektedir.                               var mı?
                                        Tüm hemşerilerime saygı ve sevgile-
                                        rimi sunuyorum.

                                        Son olarak neler söylemek istersiniz?
                                        Yayın hayatınızda başarılar diliyo-
                                        rum.
                                        Güler yüzü ve misafirperverliği için
                                        Başkanımıza Gümüşhane Vizyon Ai-
                                        lesi olarak teşekkür ediyor ve kendisi-
                                        ne başarılar diliyoruz.

                            Gümüşhane
                          IZYON    11 Aralık 2015
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18