Page 11 - Gümüşhane Vizyon
P. 11

yardımların dışında kaynak bulmak-
                                        tayız.

                                        Sayın Başkanım belediyemizde kaç
                                        personel çalışmaktadır?
                                        Memur, işçi, sözleşmeli memur ve
                                        şirket elemanları olmak üzere topla-
                                        mı 325 personelimiz bulunmaktadır.
                                        Sayın Başkanım göreve geldiğiniz-
                                        den beri yapmış olduğunuz proje-
                                        lerden bahseder misiniz?
                                        5 adet su deposu ve otomasyon pro-
                                        jesi: Şehrimizin artan su ihtiyacını
                                        karşılamak ve su kayıplarının önü-
                                        ne geçmek için yaklaşık 3,5 milyon
                                        tutarında beş adet su deposu ve oto-

     Otomotiv, Harşit Tur, Balyemez Ko- çevede, il tarihinde ilk kez her hafta  masyon projesini hayata geçiriyoruz.
     nağı ve Ataç Konağı ile hizmet ver- düzenli olmak üzere, ‘Ak Parti Halk  Katı atık istasyonu ve aktarma pro-
     mektedir.              Günleri’ toplantıları düzenledim. Şe- jesi: Yıllardır vahşi depolanan çöple-
     Ailem üç kuşaktır ticaretle uğraşıyor,  hir için tüm sivil toplum kuruluşla- rimizi, katı atık aktarma istasyonun-
     gerek Gümüşhane’de gerekse ülke ge- rını bir araya toplayarak ‘Ortak Akıl’  dan tırlar ile Bayburt’a gönderiyoruz.
     nelinde gerçekleştirdiğim yatırımlarla  toplantıları gerçekleştirdim. Gümüş-
     500’den fazla kişiye istihdam sunduk.  hane’nin her türlü sorununda parti  Belediye hizmet binası, kültür ve
     Ayrıca çeşitli Meslek ve Sivil Toplum  ayrımı yapmaksızın hizmet etmeyi  ticaret merkezi projesi: Gümüşhane
     Kuruluşlarında aktif olarak faaliyet- bir düstur edindim. 26 Kasım 2013  şehirler arası otobüs terminali olarak
     lerde bulunuyorum. Bu çerçevede,  tarihine kadar Ak Parti Gümüşhane  işlev gören alanda, şehrin artan nü-
     Gümüşhanespor, Gümüşhane Hiz-   İl Başkanı olarak görevini yürüttüm  fus yoğunluğuna karşılık verebilecek
     met Vakfı, İş Adamları derneği gibi  ve bu tarihte Başbakan Recep Tay- kapasitede kültür ve ticaret merkezi
     çeşitli oluşumlarda başkan ve yöne- yip Erdoğan’ın şahsımı Gümüşhane  yapılması planlanmıştır. Ayrıca mer-
     tim kurulu üyesi olarak görev yaptım.  Belediye Başkan Adayı olarak açık- kezde bulunan belediye hizmet bina-
                       lamasının ardından İl Başkanlığı gö- sının da, ulaşım kolaylığı sağlaması
     Sayın Başkanım siyasete ne zaman ve  revimden ayrıldım. Verimli bir seçim  ve daha karakteristik bir yapı ile öne
     nasıl başladınız?         kampanyası yürüterek, kampanyada- çıkarılması amacı ile aynı alanda de-
     Siyasi hayatıma Doğru Yol Parti- ki çalışmalarımı oranlara yansıttım  ğerlendirilmesi planlanmaktadır.
     si’nden Belediye Meclis Üyeliği ve  ve %57,5 gibi yüksek bir oy oranı
     Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile  ile Gümüşhane Belediye Başkanlığı
     başladım. 2009 yerel seçimlerinde Ak  görevine seçildim. 2 Nisan 2014 ta-
     Parti Gümüşhane Belediye Başkan  rihinde göreve başladım.
     adayı olarak seçimlere girdim fakat az
     bir oy farkıyla seçimi kaybettim. Hiz- Sayın Başkanım İktidar Partisi’nde ol-
     metlerime devam etmek isteyerek, 15  manızın avantajını yaşıyor musunuz?
     Şubat 2011 tarihinde Ak Parti Genel  İktidar partisinin belediyesi olmanın
     Başkanı ve Başbakan Sayın Recep  avantajlarını yaşamaktayız. En bariz
     Tayyip Erdoğan’ın teveccühü ile Ak  örneği; İstanbul, Kocaeli, Trabzon ve
     Parti Gümüşhane İl Başkanı oldum.  Erzurum Büyükşehir Belediyeleri ile  Bisiklet ve yürüyüş yolu projesi:
     Başkanlığım süresince il parti teşki- Esenyurt ve İzmit belediyelerinden  Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi
     latının yeniden şekillenmesi, hizmet  gerekli araç, ekip ve ekipman yar- sarı köprüden başlayıp, Ahmed Zi-
     anlayışının iyileştirilmesi ve halkla  dımları alıyoruz. Bu durum, Ak Parti  yaüddin Gümüşhanevi Camisi’ne
     daha iç içe bir anlayışın harekete ge- belediyesi olmamızın bir avantajıdır.  kadar olan çevre yolu hattı boyunca
     çirilmesi konusunda çalıştım. Bu çer- Böylelikle merkezi yönetimden gelen  düzenlenecektir. İçerisinde bir adet

                            Gümüşhane
                          IZYON    9 Aralık 2015
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16