Page 9 - Gümüşhane Vizyon 27.Sayı
P. 9

HABER


      Gümüşhane Valisi Sayın Kamuran Taşbilek:              4- İlimizde bulunan marketlerin giriş-
                                         lerinde dezenfektan bulundurulması
      DEĞERLİ VATANDAŞLARIMIZDAN İSTİRHAMIM                 ve markete giren herkesin bunları
                                         kullanmasının sağlanmasına,
                                        5- Bankaların ve bankamatiklerin ön-
                  ÖMER ATALAY
                                         lerinde birikmelerin önlenmesine
                                         yönelik tedbirlerin alınmasına, 
                                        6- Şehir dışından ilimize gelen herkesin
                                         14 gün süreyle evde kalmaları ve 14
                                         gün süre boyunca ilgili birimler tara-
                                         fından evde kalmalarının takip edil-
                                         mesine, bu kişilerin mahalle ve köy
                                         muhtarları tarafından ilgili kolluk
                                         birimlerine bildirilmesine,
                                        7- Şehirlerarası otobüs ve minibüs se-
                                         ferlerinin Seyahat İzin Kurulunun
                                         izinleri çerçevesinde sınırlı olarak
                                         yapılmasına, izinsiz gelişlerin tespiti
                                         halinde yasal işlemlerin yapılmasına,
                                        8- Özel sektör işletmelerince, esnek ça-
                                         lışma, uzaktan çalışma gibi personel
                                         sayılarını minimuma indirecek ça-
                                         lışma modellerinin uygulamasına ve
                                         kolluk ve diğer idari birimlerce uygu-
                                         lamanın denetlenmesine,
                                        9- Özel sektör personel servislerinde de
                                         toplu taşıma kısıtlama kriterlerinin
                                         hassasiyetle uygulanmasına ve uygu-
                                         lamanın sıkı bir şekilde denetlenme-
                                         sine, 
        ütfen çok zorunlu olmadık-  konuların görüşüldüğü toplantıda şu  10- Şehir giriş çıkışlarında yol kontrol
     L ça dışarı çıkmayınız. Bu du- kararlar alındı;           uygulamalarının yapılmasına, bura-
      rumu kısıtlayıcı önlemler alacağız.   1- Zorunlu haller dışında vatandaşla- da vatandaşların sağlık kontrolleri-
      Lütfen sosyal mesafe kuralına uyunuz.   rımızın ikametlerinden dışarı çık- nin yapılmasına ve il dışından gelen-
      İstanbul başta olmak üzere di-   mamalarına, (18 yaşından küçükler  lerin tespit edilerek hastalık belirtisi
      ğer şehirlerimizde bulunan hem-   için sağlık sebepleri ile zorunluluk,  gösterenlerin ivedilikle karantinaya
      şehrilerimiz, zorunlu olmadıkça  aciliyet ve olağanüstülük gerektiren  alınması, diğerlerinin 14 gün süreyle
      lütfen İlimize seyahat etmeyiniz.   durumlar haricinde oyun, eğlence,  izole bir şekilde evde kalmaları gerek-
      Evde izolasyonu devam eden vatandaş- arkadaş buluşması v.b. hiçbir neden- tiğinin tebliğ edilmesine, tebliğ edi-
      larımız lütfen dışarı çıkmayınız. Çıktı- le dışarı çıkılmaması)    len hususlara uyup uymadıklarının
      ğınızı tespit ettiğimiz takdirde belirle-               takibiyle, emre aykırı davranış gös-
                                         terenlerin karantina altına alınarak
      diğimiz yerlerde karantinaya alacağız.   2- İlgili birimler tarafından oluşturula- yasal işlemlerin yapılmasına, 
      Muhtarlarımız lütfen dışarıdan gelenle- cak uygun kıyafetli ekiplerle, zorunlu
      ri bize bildiriniz. Köylerde pozitif vaka  olmayıp da dışarı çıkmış olan vatan- 11-Her türlü piknik yerleri, mesire alan-
      çıkması durumunda sosyal teması kesici  daşların uyarılması, bilinçlendirme  ları ve ören yerlerinin kullanılması-
      her türlü tedbiri alacağız.” dedi. çalışmalarının yapılması ve evlerine  nın geçici süreliğine yasaklanmasına,
      Koronavirüs ile (COVİD-19) mücade- dönmelerinin sağlanmasına,   12-İlimiz genelinde mahalle ve semt
      le kapsamında, alınan tedbirlerin en et- 3- Zincir marketler başta olmak üzere  pazarlarının kurulmasının geçici sü-
      kili şekilde uygulanması, bugüne kadar  İlimizde bulunan bütün marketle- reliğine durdurulmasına,
      alınan tedbirlere vatandaşlarımızın en  rin vatandaşlarımızın yığılmasına  13-İlimizde faaliyet gösteren işyerlerinin
      üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaş- ve toplu olarak bulunmasına neden  sosyal toplanma alanı olarak kullanıl-
      ların zorunlu haller dışında evlerinden  olan promosyon uygulamalarının  masının engellenmesine,
      çıkmamalarına sağlanmasına yönelik  geçici süreliğine durdurulmasına, Karar verilmiştir.


                                                   NİSAN 2020 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14