Page 8 - Gümüşhane Vizyon 27.Sayı
P. 8

HABER


       sağlık sigortasını hayata ge-                        daşlarımızdan destek, sabır ve
       çirmiş, dünyanın ne modern                         anlayış bekliyoruz.”
       hastanelerini inşa etmiş bir
       milyonu aşkın sağlık persone-                        “Aydınlık yarınlar bizi
       liyle en yüksek standartlarda                        bekliyor”
       hizmet kalitesine ulaşmış ül-                        Erdoğan, ülke ve millet olarak
       kesi olarak girmiştir. Bugün                        bugüne kadar karşılaşılan her
       ülkemiz Sağlık Bakanlığı,                          türlü sıkıntının ve uğranılan
       üniversiteler ve özel sektör-                        her türlü saldırının üstesinden
       deki 165 bin doktoru, 205                          birlik, beraberlik ve kardeşliğe
       bini hemşire olmak üzere 490                        daha sıkı sarılarak gelindiğini
       bin diğer sınıflardaki sağlık                        dile getirerek, şöyle konuştu:
       personeli ve 360 bin destek
       personeliyle dev bir sağlık or-                       “Bu koronavirüs tehdidini
       dusuna sahiptir. İlave 32 bin                        de aynı şeklide yeneceğiz. Ve-
       sağlık personeli alımıyla ilgili                      lev ki gözle görülmeyen bir
       çalışmaları da başlattık. Ayrı-                       virüs olsun, hiçbir düşman
       ca gelişmiş üretim gücümüz-                         milletimizin birliğinden, be-
       le sağlık sektörünün ihtiyaç                        raberliğinden, dirayetinden,
       duyduğu pek çok malzemede                          gücünden daha üstün değil-
       kendi kendimize yeterliyiz.                         dir. Bugünler Habillerle Ka-
       Geçmişte bu tür kriz dönem-                         billerin ayrıştığı, hasbilerle he-
       lerinde dünyadan yardım isteyen bir  Belediyelerin gıda ve temizlik malze- sabilerin kendini belli ettiği, bencillerle
       ülke durumundaydık, bugün ise dün- meleri tedarik zincirinde çalışanların,  diğerkamların arasındaki farkın ortaya
       yanın 69 ülkesi Türkiye’den yardım ta- ekonomiyi ayakta tutmak için üretim  çıktığı günlerdir. Biz tüm hasletlerin
       lep etmiş, bunların 17’sine de imkanlar  ve hizmet sektöründe faaliyetlerine  hayırlı olanını tercih edeceği özellikle
       nispetinde gereken malzemeler gönde- devam eden kuruluşların gayretlerini  bu konuda milletimize güveniyoruz.
       rilmiştir. Dostlarımızı bu sıkıntılı gün- takdirle takip ettiklerini vurgulayan  Her meselemizde olduğu gibi Rabbi-
       lerinde yalnız bırakmamak için elimiz- Erdoğan, şöyle konuştu:   mizin yardımının bu sıkıntımızda da
       den gelen çabayı gösteriyoruz.” dedi.                yanımızda olacağından şüphe duymu-
                        “Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önü- yoruz. Rabbimizin ‘Sizin hayır bildik-
       Erdoğan, her türlü senaryoya karşı ha- müzdeki kritik günlerde hastalığın
       zırlığın yapıldığına vurgu yaparak, “İyi  yayılma zincirini kırmak için Sağlık  leriniz de şer, şer bildiklerinizde hayır
       bir izolasyonla hastalığın yayılma hızı- Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığı- olabilir.’ emri ilahisinin hikmetine bir
       nı 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten  mızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan  kez daha muhatap olacağımıza tüm
       olabildiğince en kısa sürede ve olabi- gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır.  kalbimizle inanıyoruz.
       lecek en az hasarla mutlaka çıkacağız.  Böylece hep birlikte mümkün olan en  Dünya bu salgın hastalığın ardından
       Aksi takdirde çevremizde pek çok ör- kısa sürede normal hayatımıza dönme  hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı
       neğini gördüğümüz şekilde daha ağır  imkanına kavuşabiliriz. ‘Önce insan’  yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik,
       sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha  diyen, böyle bir yönetim anlayışıyla  sosyal sistemin inşa edileceği bir döne-
       ağır tedbirle karşılamamız kaçınılmaz- hareket ettiğimiz için her vatandaşımı- me doğru gitmektedir. Türkiye olarak
       dır.” diye konuştu.        zın canı bizim için aynı derecede de- bu yeni döneme çok büyük avantaj-
       Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Ko- ğerlidir. Bunun için ‘Evde kal Türkiye’  larla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz.
       vid-19) ile mücadele kapsamında alı- diyoruz. Bunun için sosyal mesafeye  Önümüzdeki 2023 hedeflerimize um-
       nan önlemler ve gelinen aşamaların  dikkat edilmesini yani diğer insanlarla  duğumuzdan daha kısa sürede ulaşabi-
       yer aldığı ulusa sesleniş konuşmasında,  aramızda hastalık bulaşmasına imkan  leceğimiz bir fırsat duruyor. Aydınlık
       devletin tüm kurumlarının üzerilerine  tanımayacak mesafe bırakılmasına  yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara
       düşen görevleri yaptığını, vatandaşlar- özen gösterilmesini istiyoruz. Bunun  riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli
       dan da destek ve anlayış beklediklerini  için temiziliğe önem verilmesini özel- olalım, dikkati elden bırakmayalım,
       vurgulayarak, sağlık, güvenlik ve sosyal  likle dış temasların ardından ellerimi- kendimizin ve çevremizin temizliğine
       yardım kurumları başta olmak üzere bu  zin mutlaka yıkanmasını, kolonya ile  ihtimam gösterelim. Tedbir bizden,
       hastalığın yayılmasını önleyecek tüm  dezenfekte edilmesini tavsiye ediyoruz.  mücadele bizden, ferasetli davranmak
       birimlerin tam bir seferberlik anlayışıyla  Bunun için yaşlılarımıza ayrı bir ihti- bizden, takdir Allah’tandır. Kalın sağ-
       çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. mam gösteriyoruz. Bunun için vatan- lıcakla.”


       6 NİSAN 2020
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13