Page 7 - Gümüşhane Vizyon 27.Sayı
P. 7

HABER


                                        Dünyada ve Türkiye’de son durum
                                        Erdoğan, dünyada Kovid-19 hastası
                                        sayısının 426 bine ulaştığını belirterek,
                                        ölü sayısının ise 19 bini aştığı bilgisini
                                        verdi.

                                        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de-
                                        ki rakamlar hakkında ise şunları kay-
                                        detti:
                                        “Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı ev-
                                        lerinde izlemeye 8 bin 554 vakayı ise
                                        hastanelerde takibe aldık. Bunlardan
                                        797 kişi tamamen iyileşip taburcu
                                        olurken, 4 bin 603 kişiden numune
                                        alınarak ileri tetkik yapıldı. Kovid-19
                                        teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine
                                        devam ediliyor. Tedavi altındaki has-
                                        talarımızdan 44’ünü ise maalesef kay-
                                        bettik. Hayatını kaybeden vatandaş-
                                        larımıza Allah’tan rahmet yakınlarına
                                        başsağlığı ve sabır diliyorum.”
                                        Erdoğan, virüsün daha çok kronik
                                        hastalığı olanlar ile yaşlılarda ölümcül
                                        sonuçlara neden olduğunu dile getire-
                                        rek, “Hasta ve yaşlılarımıza virüs bulaş-
      mıştır. Şubatın ilk günü Çin’in Wuhan  nı aktararak, yine aynı gün gerçekleşti- masını önlemenin tek yolu kendimize
      şehrindeki vatandaşlarımız ülkemize  rilen değerlendirme toplantısıda alınan  gönüllü karantina uygulamak yani
      getirilerek karantina altına alınmış, 14  kararları hatırlattı.  mecbur kalmadıkça evden dışarıya
      günün sonunda hepsi de sağlıklı olarak               çıkmamaktır. Nitekim vefat eden has-
      evlerine gitmiştir.”       Toplantının ardından 100 milyar li- talarımızın tamamında da Kovid-19
                       ralık bir ekonomik destek programını  yanında ilave rahatsızlıklar söz konu-
      Hastalığın ilk çıkış yeri olan Çin’den  milletle paylaştıklarını ifade eden Er- suydu. Özellikle yaşlılarımızın hem
      başlayarak, salgın düzeyine ulaştığı ül- doğan, “Bu çerçevede Meclisimiz, ge-
      kelerle uçak seferlerinin hemen durdu- rekli düzenlemeleri yaptı. Böylece ilave  kendilerinin hem de diğer insanların
      rulduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle  kaynak aktarmak suretiyle, İşsizlik Fo- sağlıkları için bu süreçte kesinlikle ve
      devam etti:            nu’nu güçlendirerek, çalışanlarımızın  kesinlikle dışarıya çıkmadan hayatları-
                                        nı evlerinde sürdürmeleri şarttır. Yaşlı
      “Kara sınırlarımız kontrol altına alın- Kredi Garanti Fonu’nu güçlendirerek  büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin
      mış, gerektiğinde kapatılmıştır. Yurt  esnaf ve sanatkarımızın yanında oldu- sebebi onların diğerlerine hastalık bu-
      dışından gelen vatandaşlarımızın ta- ğumuzu gösterdik. Ayrıca en düşük  laştırıyor olması değil, onlara hastalık
      mamı, sağlık kontrolünden geçirilmiş,  emekli maaşını 1500 liraya çıkarır- bulaşmasının önüne geçmektir. Bunun
      durumu şüpheli görülenler karanti- ken, Ramazan Bayramı ikramiyesinin  için başımızın tacı olan yaşlılarımızı
      naya alınmıştır. Ülkemizdeki ilk Ko- ödenme tarihini de nisan başına aldık.  sevgiyle saygıyla ihtimamla korumalı-
      vid-19 hastası vatandaşımız 10 Mart’ta  İstihdamı korumak amacıyla kısa çalış- yız. Büyüklerimizi incitecek en küçük
      tespit edilmiştir. Bunu izleyen günler- ma ödeneğinin şartlarını kolaylaştıran  bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz.”
      de okulların tatil edilmesi, yurt dışı gö- telafi çalışma çalışma süresini azaltan,  ifadesini kullandı.
      revlerin ertelenmesi, insanların toplu  sosyal yardımları artıran düzenleme-
      olarak bulunduğu mekanların faaliyet- yi de hayata geçirdik. Hem hastalıkla  Türkiye dev bir sağlık ordusuna
      lerine ara verilmesi, etkinliklerin erte- mücadelede hem de bunun ekonomik  sahip
      lenmesi gibi çok sayıda tedbiri seri bir  sonuçlarının telafisiyle ilgili ihtiyaç du- Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin kapa-
      şekilde hayata geçirdik. İlk tespitten bir  yulan ilave tedbirleri peyder pey ilan  sitesi ve kalitesi konusunda hiç kimse-
      hafta sonra hasta sayımız 47’ye ulaştı.” ettik. Önümüzdeki süreçte de bu ko- nin şüphesi olmamasını isteyen Erdo-

      Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de  nuda gereken adımları atmayı sürdü- ğan, “Türkiye bu sürece son 17 yılda
      ilk can kaybının 18 Mart’ta yaşandığı- receğiz.” değerlendirmesinde bulundu. dünyanın en güçlü ve yaygın genel


                                                   NİSAN 2020 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12