Page 10 - Gümüşhane Vizyon 27.Sayı
P. 10

HABER


        Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Dr. Halil İbrahim Zeybek:


       GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ OLARAK

        KORONA VİRÜS SALGINI KONUSUNDA ÜZERİMİZE


                     DÜŞENİ YAPMAKTAYIZ


                            ÖMER ATALAY       2019 yılının sonunda Çin’in Hubei  güncellenen verilerin, her gün yeni- başında ellerin sık sık en az 20 sa-
       eyaletinin Wuhan şehrinde tespit  lenen bilgilerin ışığında gerek sağlık  niye sabun ve su ile yıkanması gelir.
       edilen ve kısa sürede bütün dünya- çalışanları gerek halk, önlemler ko- Eller virüsün taşınmasına kolaylıkla
       ya yayılarak pandemi’ye yol açan  nusunda kendini sürekli yenilemek  aracılık edebilir. Yüz, göz, ağız gibi
       COVID-19, önemli bir halk sağlığı  durumundadır. Virüse karşı henüz  organlarla teması virüsün vücuda
       sorunu olmuştur. Hastalıkla ilgili bir  geliştirilmiş bir aşı mevcut değildir.  girmesine ve hastalığın gelişmesine
       yandan mevcut hastaların tedavisi ve  Hastalıktan korunmanın en önem- neden olabilir. Öksürür, hapşırırken
                                         ağzın mendil ile kapatılması ve men-
       virüsün yayılımının önüne geçilmesi  li yolu virüse maruz kalmamaktır.  dilin çöpe atılması, mendil olmayan
       için çabalar sürerken diğer yandan  Mevcut kanıtlara göre SARS-CoV-2  durumlarda dirsek içiyle kapatılması
       da yeni bilgiler edinilmekte, bilimsel  virüsü insanlar arasında damlacık ve  gereklidir. En önemli korunma yön-
       çalışmalar yapılmakta, yaklaşımlar  temas yoluyla bulaşmaktadır. Bulaş  temlerinden biri de sosyal mesafeyi
       sıklıkla güncellenmektedir. Her saat  yollarına yönelik etkili yöntemlerin  korumaktır. Virüs damlacık yoluyla
                                         1-2 metre mesafeye kadar yayıla-
                                         bilmektedir. Bu mesafenin günlük
                                         hayatta alışkanlık haline getirilmesi,
                                         toplum içerisinde yakın temaslardan
                                         kaçınılması önemlidir. Özellikle has-
                                         talığın bulunduğu ülkelerden seya-
                                         hat eden insanların 14 gün süresince
                                         evlerinde kalmaları, hastalık belirti-
                                         leri olması halinde maskeyle en ya-
                                         kın sağlık kuruluşuna başvurmaları
                                         büyük önem taşımaktadır. Hastalığa
                                         karşı alınması gereken önlemlerin
                                         basit ve net olduğu, doğru önlemle-
                                         rin uygulanmasının önemli olduğu
                                         unutulmamalıdır.
                                         Gümüşhane  Üniversitesi Koro-
                                         navirüs nedeniyle tedbir zinciri
                                         oluşturmuştur. Öncelikli olarak
                                         eğitim-öğretime yönelik; Cumhur-
                                         başkanlığı’nca 12 Mart 2020 tari-
                                         hinde yapılan “Yeni Koronavirüsün
                                         Yayılmasına Karşı Alınabilecek Ön-
                                         lemler” konulu toplantıda alınan
                                         karar gereği, söz konusu hastalığın
                                         bulaşmasını önlemek amacıyla Üni-
                                         versitemizde 16.03.2020 tarihinden
                                         itibaren 3 hafta süreyle eğitim-öğre-
                                         time ara verilmiş ve öğrencilerimizi
                                         bilgilendirmek adına “Korona Virüs
                                         Bilgilendirme Konuşması” videosu


       8 NİSAN 2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15