Page 11 - Gümüşhane Vizyon
P. 11

HER MAHALLE ‘ÖRNEK lonu, mescit, yemekhane,
     MAHALLE’ OLUYOR       misafir salonu, konferans
     Kentte ‘Örnek Mahalle’   salonu, idari odalar ve zemin
     projesi başlattık. Şehrimiz- katında da 20 tonluk sarnıç
     de yıllarca ihmal edilen ma- depo bulunuyor.
     hallelerimizde topyekûn bir  SEMA DOĞAN PARKI
     çalışma başlattık. Bu kap-  KENTE DEĞER KATTI
     samda projeler hazırladık ve
     ilk projemizin başlangıcını  Bağlarbaşı Mahallesi’nde
     Yeni Mahallemizde verdik.  bulunan ve restorasyonuna
     Buradaki ‘Örnek Mahalle’  devam edilen Sema Doğan
     projemizi tamamladık. Bu  Parkı’nın kente değer kata-
     çalışmamız yine kentte bir  cağını kaydeden Belediye
     ilk olma özelliği taşıyor. Bu- Başkanı Çimen, “Şehrin
     rada sosyal tesis, Gümüşha- hem turizm hem sosyal yaşa-
     ne Evi modelinde muhtarlık  mına etki edecek olan Sema
     ve taziye evi yaptık. Yine  Doğan Parkı’nda geçtiğimiz
     projemiz kapsamında çocuk  yıl başlayan köklü değişiklik
     parkını, oturma alanlarını ve  devam ediyor. Burayı 2 si-
     peyzaj düzenlemelerini de  nema salonu, bowling salo-
     tamamladık. Yeni Mahal-   nu, vatandaşlarımızın daha
     le’nin ardından Hasanbey,  rahat bir şekilde piknik ya-
     Eskibağlar ve Bağlarbaşı  pabilmeleri için kamelyalar,
     Mahalleleri’nde de Örnek  spor alanları, etkinlik alanı
     Mahalle çalışması başlatarak  ve daha birçok oyun alanı
     muhtarlık ve taziye evlerini  ile yeniledik. Burayı birinci
     hizmete açtık.        sınıf bir tesis haline getirdik

     YENİ İTFAİYE         ŞEHRE AVM
     MÜDÜRLÜĞÜ PROJESİ      KAZANDIRILIYOR

     Belediyemize ait olan ancak Şehrimize alışveriş merkezi
     ihtiyaca cevap veremeyecek kazandırma çalışmalarımız
     durumdaki itfaiye müdürlü-  kapsamında 17 Şubat 2017
     ğü hizmet binasını tamam-  tarihinde 30 yıl yap-iş-
     ladık. 2 bin 500 metreka-  let-devret modeliyle ihale-
     relik bir alana yapılan yeni mizi gerçekleştirdik. AVM
     itfaiye hizmet binamızda 8 inşaatımızın hafriyat çalış-
     kapalı itfaiye otoparkı, 20 maları devam ediyor. AVM
     kişilik yatakhane, spor sa- projemizi kazandıracağız.


                                                   9 MART 2019
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16