Page 10 - Gümüşhane Vizyon
P. 10

RÖPORTAJ
      Fatma Özkan          Yurdumuzun her köşesi son derece zengin kültürle-       1994 – 2002  yılları arasında gıda
      re sahip. Hangi köşesini gezerseniz gezin oradan adeta ta-       sektöründe faaliyet gösteren iki ayrı
                                         aile şirketimizde yöneticilik yaptım.
      rih, kültür ve medeniyet fışkırıyor. Bu köşelerden bir tanesi     1994-2001 yılları arasında değişik

      de Gümüşhane’dir. Gümüşhane, bizim yerel kültürümüzle         zamanlarda Hereke Lisesi’nde fahri
      milli kültürümüzü son derece ahenkli bir şekilde birleştiren      olarak İngilizce ve son sınıf öğrenci-
                                         lerine üniversiteye yönelik  matema-
      bir şehrimizdir. Ben de Gümüşhane’de doğmuş, çocukluk         tik dersleri verdim. Evli ve dört çocuk

      yıllarını orada geçirmiş birisi olarak Gümüşhane’nin pesti-      babasıyım.
      liyle, kömesiyle, kuşburnuyla, gümüş ve altın işçiliğiyle ve      Sayın Bakanım, yoğun, meşakkatli, mü-
      en önemlisi, çok kaliteli insan kaynağıyla ülkemizin önemli      cadelelerle dolu ve bir o kadar da ba-
                                         şarılarla süslenmiş bir siyasi yaşantınız
      köşelerinden biri olması ile beni çok mutlu ediyor.          olduğunu biliyoruz. Bu süreci merak
                                         edenler için, biraz bahseder misiniz?
                                         1999 yılında Fazilet Partisinden He-
                                         reke Belediye Başkan adayı  oldum.
                        Sayın Bakanım, Gümüşhane Vizyon ailesi  20 Ekim 2001 tarihinde kurucu il
                         olarak bizi kırmadınız, zaman ayırdı- başkanımız Nihat Ergün Bey’in dave-
                          nız. Öncelikle teşekkür ediyoruz. İlk  ti üzerine Ak Parti Kocaeli Kurucu İl
                          sorumuz şu: Bize Fikri Işık’ı anlatır  Yönetim Kurulu Üyesi ve Ar-Ge’den
                           mısınız?           sorumlu il başkan yardımcısı  olarak
                           13.09.1965 Gümüşhane do-   göreve başladım.
                           ğumluyum. İlkokula mem-   20 Nisan 2002 tarihinde il yönetim
                           leketimde başladım, ancak  kurulunda yapılan seçim sonucunda
                           ailemin Kocaeli’ne göç etmesi  oluşan yeni yürütme kurulunda teşki-
                           sebebi ile ilkokul ikinci sınıftan  lat başkanlığı görevine getirildim.
                          itibaren eğitimime Kocaeli’nde
                          devam ettim. İlkokulu Hereke  22 Haziran 2003 tarihinde Ak Par-
                          Sümer İlkokulu’nda, ortaokul ve  ti Kocaeli 1. Olağan İl Kongresinde
                          liseyi İzmit İmam-Hatip Lisesi’  teşkilatlarımızın teveccühü ve güveni
                           nde tamamladım. Üniversite  ile il başkanlığına seçildim.
                           eğitimimi Ortadoğu Teknik  15 Nisan 2006 da yapılan 2. Olağan
                           Üniversitesi (ODTÜ) Fen Bi- İl Kongresinde teşkilatlarımızın güven
                            limleri Eğitimi Matematik  ve desteğini yenileyerek  il başkanlı-
                            Öğretmenliği Bölümü’nde  ğı görevine ikinci kez seçildim.
                             1989 yılında tamamla-  22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerin-
                             dım.          den sonra,  Ak Parti Kocaeli Millet-
                              1989-1994 yılları ara- vekili  olarak siyasi hayatıma devam
                              sında  İzmit ve İstan- etmekteyim.
                              bul’da iki ayrı özel  Ağustos  2007’den  bu  yana
                               okulda  İngilizce TBMM’nde  Milli Eğitim, Kültür,
                               matematik  öğret- Gençlik ve Spor  komisyonunda gö-
                                menliği  yaptım.  rev yapmaktayım.
                                Askerlik görevimi  Ekim 2007’de Ak Parti Genel Merkez
                               1991 yılında kısa  teşkilat başkanlığında Ege Bölgesin-
                               dönem olarak De-  deki 7 ilden( İzmir, Aydın, Denizli,
                              nizli ve İstanbul Har- Muğla, Manisa, Uşak, Burdur)sorum-
                              biye Orduevinde ta-  lu  bölge koordinatörlüğü  görevini
                               mamladım.      üstlendim.
                             Gümüşhane
                           IZYON    8 Ocak 2016
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15